خانم نجاتی

خانم نجاتی

دبیر فیزیک
خانم ناصری

خانم ناصری

دبیر ریاضی و حسابان
خانم نجاتی

خانم نجاتی

دبیر ریاضی و آمار و احتمال
خانم اشتری

خانم اشتری

دبیر ریاضی پیشرفته
خانم فرج زاده

خانم فرج زاده

دبیر هندسه
آقای ساجدي

آقای ساجدي

دبیر هندسه
آقای خالقی

آقای خالقی

دبیر حسابان
آقاي كريمي نيا

آقاي كريمي نيا

دبیر ریاضی
آقای سبزميداني

آقای سبزميداني

دبیر فیزیک
آقای  شاهي

آقای شاهي

دبیر فیزیک
خانم آذر نیا

خانم آذر نیا

دبیر زیست
خانم روشني

خانم روشني

دبیر زیست
خانم اشتری

خانم اشتری

دبیر فیزیک
خانم هندي زاده

خانم هندي زاده

دبیر شیمی
خانم پاک طینت

خانم پاک طینت

دبیر شیمی
آقای زهره وند

آقای زهره وند

دبیر شیمی
آقای کرامت

آقای کرامت

دبیر زیست
آقاي بيات

آقاي بيات

دبیر زیست
آقای موذني پور

آقای موذني پور

دبیر گسسته
آقای قندچي

آقای قندچي

دبیر هندسه تحلیلی
خانم ربيعي

خانم ربيعي

دبیر دین و زندگی
خانم خلجيان

خانم خلجيان

دبیر عربی
خانم آقاياني

خانم آقاياني

دبیر ادبیات
خانم كاغذي

خانم كاغذي

دبیر دین و زندگی
خانم کاظمی

خانم کاظمی

دبیر زبان
آقای احمدنيا

آقای احمدنيا

دبیر ادبیات
آقای ولايي

آقای ولايي

دبیر زبان
آقای  تركمان

آقای تركمان

دبیر عربي
آقاي ميرحسيني

آقاي ميرحسيني

دبیر ادبیات
آقاي آذر

آقاي آذر

دبير تست زيست
خانم نجف پور

خانم نجف پور

دبير زمين
خانم کاظمی

خانم کاظمی

دبیر زبان
خانم كاغذي

خانم كاغذي

دبیر دین و زندگی
آقاي خالقي

آقاي خالقي

دبير تست رياضي
آقاي سعادتمند

آقاي سعادتمند

دبير تست فيزيك
آقاي مددي

آقاي مددي

دبير تست شيمي
آقاي جلالي

آقاي جلالي

دبير تست رياضي
آقاي نامي

آقاي نامي

دبير تست فيزيك