خانم روشني

خانم روشني

دبیر زیست
خانم نجاتی

خانم نجاتی

دبیر فیزیک
خانم ناصری

خانم ناصری

دبیر ریاضی و حسابان
خانم نجاتی

خانم نجاتی

دبیر ریاضی و آمار و احتمال
خانم فرج زاده

خانم فرج زاده

دبیر هندسه
آقای خالقی

آقای خالقی

دبیر حسابان
آقاي كريمي نيا

آقاي كريمي نيا

دبیر ریاضی
آقای عبداللهی

آقای عبداللهی

دبیر فیزیک
آقای میری

آقای میری

دبیر فیزیک
آقای حسین زاده

آقای حسین زاده

دبیر زیست
خانم اشتری

خانم اشتری

دبیر فیزیک
خانم پاک طینت

خانم پاک طینت

دبیر شیمی
خانم طوطیانوش

خانم طوطیانوش

دبیر فیزیک
آقای زهره وند

آقای زهره وند

دبیر شیمی
آقای کرامت

آقای کرامت

دبیر زیست
آقاي بيات

آقاي بيات

دبیر زیست
آقای موذني پور

آقای موذني پور

دبیر گسسته
آقای قندچي

آقای قندچي

دبیر هندسه تحلیلی

خانم ربيعي

خانم ربيعي

دبیر دین و زندگی
خانم خلجيان

خانم خلجيان

دبیر عربی
خانم نادری

خانم نادری

دبیر ادبیات
خانم كاغذي

خانم كاغذي

دبیر دین و زندگی
خانم کاظمی

خانم کاظمی

دبیر زبان
آقای احمدنيا

آقای احمدنيا

دبیر ادبیات
آقای ولايي

آقای ولايي

دبیر زبان
آقای  تركمان

آقای تركمان

دبیر عربي
آقاي ميرحسيني

آقاي ميرحسيني

دبیر ادبیات
آقاي قوی پنجه

آقاي قوی پنجه

دبير شیمی
خانم مقدم

خانم مقدم

دبير زمين
خانم کاظمی

خانم کاظمی

دبیر زبان
خانم كاغذي

خانم كاغذي

دبیر دین و زندگی
آقاي خالقي

آقاي خالقي

دبير تست رياضي
آقاي طوطیانوش

آقاي طوطیانوش

دبير تست فيزيك
آقاي افشارپور

آقاي افشارپور

دبير تست شيمي
آقاي صفاهانی

آقاي صفاهانی

دبير تست رياضي
آقاي پیران

آقاي پیران

دبير تست فيزيك